Política de privacitat
WeTown App

Denominació social:

Identitat: Codigital 360 Solutions, SL (en endavant, “WeTown“)

Dir. Postal: Carrer Migdia, 32-34, CP: 17002 de Girona 

Email: info@wetown.app


Responsables del Tractament:

El titular del servei de WeTown és Codigital 360 Solutions (en endavant, “l’empresa”, “WeTown” o el “Titular”) i l’Ajuntament de cada municipi actuen com corresponsables del tractament de les dades personals dels Usuaris de la Plataforma de conformitat amb el que estableix l’article 26 del Reglament General de Protecció de Dades (RGPD).

WeTown serà Responsable del Tractament respecte els registres dels Usuaris de l’aplicació.

Quan l’Usuari interaccioni amb l’Ajuntament el Responsable del Tractament serà l’Ajuntament quedant sotmès el tractament de les seves dades a la Política de Privacitat de l’Ajuntament amb el qual s’està interaccionant.

Finalitat:

La següent Política de Privacitat estableix els termes en què tractarem les dades personals lliurades a WeTown; això inclou qualsevol dada personal recollida a través de la nostra Aplicació, així com qualsevol altra dada que tractem en exercici de les nostres activitats empresarials.

WeTown recull les dades personals amb les finalitats a continuació indicades:

 1. Formulari registre: les dades personals recollides a través d’aquest formulari seran exclusivament utilitzades per gestionar el registre a l’aplicació i així tenir accés a la mateixa, poder rebre servies de valor afegit en relació al municipi seleccionat i rebre avisos sobre les funcionalitats de l’aplicació.
 2. Ubicació: la ubicació serà demanada en el moment de fer el registre a la nostre aplicació, no és refereix a una ubicació exacte sinó a una zona aproximada a la seva residència per poder notificar-li aquells esdeveniments que l’afecten.
 3. Formulari d’incidències als municipis: Les dades recollides a través d’aquest formulari seran exclusivament utilitzades per gestionar la incidència. La ubicació que es demana a les incidències geolocalitza de manera aproximada la localització de la incidència notificada.
 4. En el cas que es posi en contacte amb nosaltres mitjançant correu electrònic per fer-nos arribar alguna queixa o consulta, les dades personals recollides seran exclusivament utilitzades per resoldre les mateixes.
 5. En el cas dels Usuaris que es baixen l’aplicació únicament es tractaran seran la IP del dispositiu per conèixer l’origen de la descàrrega i quan l’Usuari ho permeti accedir a la ubicació de la seva zona residencial.

 

Quant de temps custodiem les seves dades?

En el cas de registrar-se les seves dades seran tractades mentre no es doni de baixa del seu compte.

Les dades d’ubicació es conservaran fins a l’eventual revocació dels permisos.

Les dades obtingudes en el formulari d’incidències es conservaran fins que s’hagi resolt la incidència.

Les dades obtingudes a conseqüència de consultes o queixes es conservaran fins que s’hagi resolt la queixa o consulta corresponent.

En cas que ens doni el seu consentiment per informar dels nostres serveis, mantindrem les seves dades fins que ens manifesti la seva voluntat de no rebre més comunicacions nostres. En el cas de que es registri a la nostra aplicació, i d’acord amb la normativa vigent, s’entendrà que ens dona el seu consentiment per rebre comunicacions nostres. En qualsevol cas, pot exercir el dret d’oposició a través dels canals anunciats en aquesta Política de Privadesa.

El tractament realitzat de la IP o de qualsevol altre identificador del seu dispositiu per conèixer l’origen de la descàrrega de la nostra web i/o aplicació es durà a terme únicament en el moment en què tingui lloc aquesta descàrrega.

Quan vostè deixi de ser usuari de la nostra aplicació les seves dades s’esborraran tant per WeTown com per els ajuntaments. Quedant les incidències, propostes, comentaris fets totalment anònims. Això s’entén sens perjudici del tractament de les dades que puguin dur a terme en l’àmbit de l’Ajuntament o entitat pública o privada a qui s’hagin lliurat les dades.

 

Legitimització:

A continuació, us informem què ens permet tractar les vostres dades, en funció de l’ús per al qual siguin destinades.

Les dades dels Usuaris seran tractades per WeTown, per al compliment de la relació contractual.

Únicament tractarem les seves dades amb fins promocionals si ens ha donat el seu consentiment específic per fer-ho. Sense perjudici de l’anterior, tractarem les dades amb fins promocionals, sempre que sigui client, d’acord amb l’interès legítim de WeTown.

La legitimació per tractar les dades obtingudes per correu electrònic per fer-nos arribar alguna queixa o consulta és el consentiment de l’interessat.

La IP recavada en cada descàrrega de l’aplicació tindrà la legitimització d’interès legítim per a la millora de l’oferta comercial.

 

Cessions de dades a tercers:

Les seves dades personals no seran cedides a tercers sense el seu consentiment, excepte aquells proveïdors de serveis amb els que disposem d’un contracte de servei vigent o que hi hagi una llei que obligui a WeTown a aquest cessió de dades.

Tipologia de dades tractades:

 • Registre Usuari:
 • Nom i cognom.
 • Telèfon.
 • Correu electrònic.
 • Ubicació.
 • Foto.
 • Al descarregar l’Aplicació:
 • IP.
 • Ubicació.
 • Formulari incidències:
 • Nom i cognom.
 • Telèfon.
 • Correu electrònic.
 • Ubicació.

Drets:

 • Revocar el consentiment atorgat.
 • Accedir a les dades personals.
 • Rectificar les dades personals.
 • Suprimir les dades personals.
 • Presentar una denúncia o un escrit per a la tutela dels seus drets davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades
 • Ser informat de qualsevol incidència de seguretat que pugui afectar als seus drets.
 • Limitació del tractament.
 • Portabilitat.

Dret de Rectificació i Supressió

Els usuaris tenen dret a sol·licitar la rectificació de les dades personals inexactes que els concerneixin, així com a completar aquelles dades que siguin incompletes, tenint en compte els fins del tractament. A més, els usuaris tenen dret a sol·licitar la supressió de les seves dades personals quan aquestes ja no siguin necessàries per als fins per als quals van ser recollides, quan retirin el seu consentiment i no hi hagi una altra base legal per al tractament, quan s’oposin al tractament i no prevalguin altres motius legítims per al tractament, quan les dades personals hagin estat processades il·lícitament, o quan les dades personals hagin de ser suprimides per complir una obligació legal.

Per exercir aquests drets, els usuaris poden posar-se en contacte amb nosaltres a través de les dades del correu electrònic info@wetown.app  o bé accedir al formulari de sol·licitud d’eliminació de dades. Prendrem les mesures adequades per verificar la identitat del sol·licitant abans de complir la sol·licitud de rectificació o supressió. Un cop verificada la identitat, procedirem a rectificar o suprimir les dades personals en el termini establert per la legislació vigent. En determinades circumstàncies, podem mantenir algunes dades personals si així ho exigeix la legislació aplicable o si existeixen altres bases legals per al processament.

Seguretat de les Dades

Adoptem les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades personals i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposades, ja provinguin de l’acció humana o del medi físic o natural.

Contacte

Si teniu qualsevol pregunta o preocupació sobre la nostra política de privacitat o el tractament de les vostres dades personals, podeu contactar amb nosaltres a: info@wetown.app

Actualització de la Política de Privacitat

Ens reservem el dret d’actualitzar aquesta política de privacitat en qualsevol moment. Les actualitzacions seran publicades a la nostra pàgina web i seran efectives des del moment de la seva publicació. Recomanem als usuaris que revisin aquesta pàgina regularment per estar informats sobre com protegim la seva informació.